Blog 1: Het nieuwe selectiecriterium; fris

12/12/16
newsImg

In gesprekken met HR-managers en lijnmanagers komen geregeld nieuwe selectiecriteria naar voren. In deze blog zal met enige regelmaat stil worden gestaan bij een specifiek criterium. Dit keer wordt ingezoomd op het woord 'fris'. Bedrijven en instellingen zijn op zoek naar frisse medewerkers.

Het woord 'fris' klinkt goed en klinkt zeker ook heel positief en iedereen heeft er wel een beeld bij, maar wanneer je er dieper over nadenkt, volgt automatisch de vraag 'Wat wordt er met fris bedoeld?'. 

In dit item neem ik de lezers mee in de verdieping rondom 'fris.

Zoals een echte onderzoeker ook zou doen, wordt eerst de Dikke Van Dale erop nageslagen om de betekenis van het woord fris te achterhalen. 

Definitie (Van Dale)
De Van Dale komt met 4 betekenissen van het woord fris, namelijk de volgende:

  1. Zonder een spoor van verval of bederf; (van kleuren) helder
  2. Jong, nieuw: met frisse moed
  3. Zuiver en opwekkend; aangenaam koel: in de frisse lucht
  4. Kouder dan je zou verwachten

Alleen betekenis 4 heeft met het weer en de temperatuur te maken en daarom laten we die betekenis hier buiten beschouwing. De andere 3 betekenissen bieden aanknopingspunten voor het woord fris.

Wanneer we de betekenissen 1 tot en met 3 samenvatten, komen we voor de interpretatie van een frisse medewerker uit bij een medewerker die zonder bevooroordeling, onbevangen, vol enthousiasme, eerlijk, authentiek en gedreven zaken oppakt en aan de slag gaat. Het gaat dus om specifieke competenties en gedrag.

Verborgen leeftijdsdiscriminatie?
Het beeld ontstaat wel dat het om een jonge medewerker gaat. De opmerking kan dan ook geplaatst worden of het criterium fris in feite niet discrimineert op het criterium leeftijd. 

Het voorkomen van leeftijdsdiscriminatie is vastgelegd in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. In deze wet staat beschreven dat noch direct en noch indirect onderscheid op basis van leeftijd is toegestaan. Er is sprake van direct onderscheid indien een persoon op grond van leeftijd op een andere wijze wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld. Men spreekt over indirect onderscheid indien een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen met een bepaalde leeftijd in vergelijking met andere personen bijzonder treft (zie ook wetten.overheid.nl/BWBR0016185/2015-07-01).

Bij het criterium of functie-eis fris gaat het, zoals eerder genoemd, om specifiek gedrag en specifieke competenties. Dit valt dus niet in de categorie indirect onderscheid. Het zijn immers objectief vast te stellen criteria. De praktijk zal uitwijzen dat wellicht meer jongeren aan deze criteria voldoen, dan de oudere werkzoekenden. Toch heeft Zendt onlangs een  frisse medewerker van 65 naar een baan bemiddeld. Dus fris is van alle leeftijden.